หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • Bachelor of Science Program in Industrial Electrical Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
  • Bachelor of Science (Industrial Electrical Technology)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ต้องขอความร่วมมือจากคณะและสาขาวิชาอื่น เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้ปฏิบัติงาน  ฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้า  รับราชการในกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ